Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Groźby znajomego z internetu - co zrobić?

Autor: Janusz Polanowski • Opublikowane: 2017-09-04

Mam problem, jak mi się wydaje, ze stalkingiem. Od 3 miesięcy korespondowałam ze znajomym poznanym przez Internet. Nigdy się w rzeczywistości nie spotkaliśmy. Wyczułam, że coś jest z nim nie tak i poprosiłam o zakończenie znajomości. Powiedział, że się zakochał (wiedział, że mam partnera), i zaczął grozić. Mówił, że mój związek się skończy, oczerniał mojego partnera i że będę cierpieć. Przebijała się w jego wypowiedziach ogromna zazdrość i narzucanie swojej racji. Od trzech dni, mimo zablokowanego numeru telefonu (specjalny program), nęka mnie telefonami po parę razy dziennie, a dzisiaj miałam dwa telefony z nieznanego mi numeru. Wiem, że on nie zaakceptował mojej decyzji. Ta cała sytuacji jest dla mnie bardzo męczące i budzi obawy, co będzie dalej. Co można zrobić w tej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zacznijmy od zacytowania artykułu 190a Kodeksu karnego (K.k.):

„§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.”

Nękanie (uporczywe niepokojenie), zwane niekiedy z angielska stalkingiem od stosunkowo niedawna jest przez ustawodawcę polskiego traktowane jako przestępstwo. Proponuję zestawić sytuację (dla Pani uciążliwą) z treścią artykułu 190a K.k. Być może są takie okoliczności, na które Pani zwróci uwagę, zapoznawszy się z zacytowanymi przepisami. Proszę zwrócić uwagę na duże znaczenie dwóch istotnych czynników (okoliczności): poczucia zagrożenia (uzasadnionego okolicznościami) lub istotnego naruszenia prywatności. Często są to okoliczności subiektywne, których stwierdzanie zależy od nastawienia adresata (ofiary) niewłaściwych oddziaływań.

Skoro (według Pani słów) nie pojawiły się (zwłaszcza wyraźne) groźby popełnienia przestępstwa, to zapewne nie chodzi o groźby bezprawne stypizowane w art. 190 K.k. – to tylko hipoteza, więc i do tamtego artykułu można sięgnąć. Za to wyraźniejszy wydaje się opis sytuacji z treścią artykułu 191 K.k.:

„§ 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 1a. Tej samej karze podlega, kto w celu określonym w § 1 stosuje przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego.

§ 2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego.”

Jak widać, także w art. 191 K.k. ustawodawca przewidział ściganie na wniosek; taki tryb ścigania (związany z dużą aktywnością organów ścigania) oznacza niezbędność wniosku pokrzywdzonego. Inaczej rzecz ujmując: Jeżeli Pani lub Pan, którego także dotyczą naganne zachowania, odczuwa poważne niedogodności lub (zwłaszcza poważne) obawy w związku z zaistniałą sytuacją, to proszę rozważyć skontaktowanie się z organami ścigania, np. prokuraturą rejonową lub policyjną jednostką organizacyjną (zwłaszcza w miarę dobrze wyposażoną, ponieważ w małych posterunkach prowadzenie poważniejszych spraw bywa problematyczne). Ze względów organizacyjnych przydać się może wcześniejsze ustalenie czasu i miejsca rozmowy telefonicznie (o ile używany telefon nie jest na podsłuchu) lub w inny właściwy sposób – chodzi o uniknięcie czekania (zwłaszcza długiego) lub nieobecności w miejscu pracy funkcjonariusza wyspecjalizowanego w prowadzeniu spraw tego rodzaju (np. związanych z badaniem technik łączności). Nigdy nie wiadomo, jak daleko sprawca już się posunął (szczególnie w zakresie inwigilacji), więc przydać się może sprawdzenie telefonu (telefonów) lub wyłączanie ich „na fest” (to jest wraz z wyjęciem baterii) w czasie rozmów z przedstawicielami organów ścigania lub prowadzenia innych poważnych rozmów. Zdarza się niekiedy inwigilowanie komputera lub poczty elektronicznej, więc także korespondencję w sprawach prawnych (np. z „ePoradami 24”) proponowałbym prowadzić przy pomocy sprzętu odpowiednio zabezpieczonego (a może nawet również sprawdzonego).

Problem może być męczącą nachalnością, ale nie można wykluczyć poważniejszych problemów. Różnie bywa z nastawieniem ludzi, w tym związanym ze stanem ich psychiki. Dlatego trudno jest mi „stawiać diagnozy” – zachęcam do rozwagi.

Naruszenie prywatności (zwłaszcza poważne) może mieć następstwa (także) w zakresie prawa cywilnego; chodzi o prawną ochronę dóbr osobistych – chodzi głównie o brzmienie artykułu 23 Kodeksu cywilnego (K.c.):

„Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.”

Główne rodzaje roszczeń (w tym zadośćuczynienie pieniężne) z tytułu naruszenia dóbr osobistych przewidziano w artykule 24 K.c., który stanowi:

„§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.”

Mam nadzieję, że podane informacje pomogą Pani podjąć oraz właściwie realizować dobre decyzje w tej trudnej sprawie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »