Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Fałszywe oskarżenie o prowadzenie po alkoholu

Autor: Mateusz Rzeszowski

Pewna osoba fałszywie oskarżyła mnie o prowadzenie na drodze prywatnej po alkoholu (z powodu konfliktu ze mną). Policja pobrała moją krew, być może jest w niej alkohol, ale tego dnia nie wsiadałem do samochodu! Mam na to dwóch świadków. Co mi grozi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obowiązek przedstawienia zarzutów i przesłuchania podejrzanego

Jak rozumiem, na chwilę obecną nie przedstawiono Panu jakichkolwiek zarzutów, czyli nie występuje Pan w charakterze podejrzanego. Obowiązek przedstawienie zarzutów i przesłuchania podejrzanego, wynika z art. 313 § 1 Kodeksu postępowania karnego (dalej K.p.k.), zgodnie z którym: „Jeżeli dane istniejące w chwili wszczęcia śledztwa lub zebrane w jego toku uzasadniają dostatecznie podejrzenie, że czyn popełniła określona osoba, sporządza się postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ogłasza je niezwłocznie podejrzanemu i przesłuchuje się go, chyba że ogłoszenie postanowienia lub przesłuchanie podejrzanego nie jest możliwe z powodu jego ukrywania się lub nieobecności w kraju”.

W toku ewentualnego przesłuchania powinien wskazać Pan, że nie prowadził pojazdu, oraz powołać się na świadków, którzy mogą potwierdzić Pana wersję. Możliwość żądania przesłuchania świadków wynika z art. 315 kKp.k., zgodnie z którym:

„§ 1. Podejrzany i jego obrońca oraz pokrzywdzony i jego pełnomocnik mogą składać wnioski o dokonanie czynności śledztwa.

§ 2. Stronie, która złożyła wniosek, oraz jej obrońcy lub pełnomocnikowi nie można odmówić wzięcia udziału w czynności, jeżeli tego żądają. Przepis art. 318 zdanie drugie stosuje się”.

Zobacz też: Fałszywe pomówienia w pracy

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu

Tym niemniej, w Pana sprawie prawdopodobnie w ogóle nie dojdzie do przedstawienia Panu zarzutów, a to ze względu na konstrukcję przestępstwa prowadzenia pod wpływem alkoholu, zdefiniowanego w art. 178a § 1 Kodeksu karnego:

„§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. (uchylony).

§ 3. (uchylony).

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Jak dość powszechnie przyjmuje się w orzecznictwie, prowadzenie pojazdu w ruchu lądowym, oznacza prowadzenie pojazdu w strefie dostępnej dla nieokreślonego kręgu uczestników ruchu. Nie będzie zatem penalizowane zachowanie polegające na prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu, na własnym podwórzu, czy drodze prywatnej (takie stanowisko znajdziemy m.in. w wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 7 kwietnia 2004 r., sygn. akt II AKa 69/04).

Reasumując, prawdopodobnie nie zostaną postawione Panu żadne zarzuty w związku z domniemanym prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu, na drodze prywatnej, ale gdyby się tak stało, najprościej w pierwszej kolejności podważyć wiarygodność osoby, która złożyła zawiadomienie o możliwości popełniania przestępstwa, poprzez zaprzeczenie, że okoliczność taka miała miejsce, i powołanie świadków, którzy potwierdzą Pana wersję zdarzeń.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl