Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Fałszywe oskarżenie o prowadzenie po alkoholu

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2019-03-11

Pewna osoba fałszywie oskarżyła mnie o prowadzenie na drodze prywatnej po alkoholu (z powodu konfliktu ze mną). Policja pobrała moją krew, być może jest w niej alkohol, ale tego dnia nie wsiadałem do samochodu! Mam na to dwóch świadków. Co mi grozi?

Jak rozumiem, na chwilę obecną nie przedstawiono Panu jakichkolwiek zarzutów, czyli nie występuje Pan w charakterze podejrzanego. Obowiązek przedstawienie zarzutów i przesłuchania podejrzanego, wynika z art. 313 § 1 Kodeksu postępowania karnego (dalej K.p.k.), zgodnie z którym: „Jeżeli dane istniejące w chwili wszczęcia śledztwa lub zebrane w jego toku uzasadniają dostatecznie podejrzenie, że czyn popełniła określona osoba, sporządza się postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ogłasza je niezwłocznie podejrzanemu i przesłuchuje się go, chyba że ogłoszenie postanowienia lub przesłuchanie podejrzanego nie jest możliwe z powodu jego ukrywania się lub nieobecności w kraju”.

W toku ewentualnego przesłuchania powinien wskazać Pan, że nie prowadził pojazdu, oraz powołać się na świadków, którzy mogą potwierdzić Pana wersję. Możliwość żądania przesłuchania świadków wynika z art. 315 kKp.k., zgodnie z którym:

„§ 1. Podejrzany i jego obrońca oraz pokrzywdzony i jego pełnomocnik mogą składać wnioski o dokonanie czynności śledztwa.

§ 2. Stronie, która złożyła wniosek, oraz jej obrońcy lub pełnomocnikowi nie można odmówić wzięcia udziału w czynności, jeżeli tego żądają. Przepis art. 318 zdanie drugie stosuje się”.

Tym niemniej, w Pana sprawie prawdopodobnie w ogóle nie dojdzie do przedstawienia Panu zarzutów, a to ze względu na konstrukcję przestępstwa prowadzenia pod wpływem alkoholu, zdefiniowanego w art. 178a § 1 Kodeksu karnego:

„§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. (uchylony).

§ 3. (uchylony).

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Jak dość powszechnie przyjmuje się w orzecznictwie, prowadzenie pojazdu w ruchu lądowym, oznacza prowadzenie pojazdu w strefie dostępnej dla nieokreślonego kręgu uczestników ruchu. Nie będzie zatem penalizowane zachowanie polegające na prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu, na własnym podwórzu, czy drodze prywatnej (takie stanowisko znajdziemy m.in. w wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 7 kwietnia 2004 r., sygn. akt II AKa 69/04).

Reasumując, prawdopodobnie nie zostaną postawione Panu żadne zarzuty w związku z domniemanym prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu, na drodze prywatnej, ale gdyby się tak stało, najprościej w pierwszej kolejności podważyć wiarygodność osoby, która złożyła zawiadomienie o możliwości popełniania przestępstwa, poprzez zaprzeczenie, że okoliczność taka miała miejsce, i powołanie świadków, którzy potwierdzą Pana wersję zdarzeń.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wykonawca zniknął z zaliczką, co robić?

Wykonawca remontu domu wziął pieniądze na materiał i zniknął. Niestety, nie spisałem z nim umowy na piśmie, co teraz zrobić? Wydaje się, że...

Podszywania się przez konkurencję w celu przejęcia partnerów biznesowych

Jestem posiadaczem kilku stron internetowych, które przynoszą zyski. Konkurencja zgłosiła się do moich partnerów biznesowych, podając moją stronę jako...

Wycofanie oskarżenia

W lutym tego roku mój syn pod wpływem alkoholu był agresywny w stosunku do mnie. Wezwałem policję i wywieźli go do izby wytrzeźwień. Policja...

Zgłoszenie kradzieży w sklepie

W dniu dzisiejszym dokonano w moim sklepie kradzieży. Zadzwoniłam po ochronę centrum handlowego, następnie przy ochroniarzu zadzwoniłam po policję....

Szantażysta ma moje intymne zdjęcia i żąda pieniędzy, co robić?

Straciłam głowę i wysłałam mężczyźnie poznanemu przez Internet swoje zdjęcia, na których widać moją twarz oraz części intymne. Sprowokował mnie...

Były chłopak grozi samobójstwem, co robić?

Mój były chłopak grozi, że się przeze mnie zabije, a ponadto że rozpowszechni na portalu internetowym filmy, na których jestem w negliżu. Niedawno...

Wyłudzenie pieniędzy pod pretekstem choroby dziecka i trudnej sytuacji finansowej

Mój brat prawdopodobnie padł ofiarą wyłudzenia. Osoba wyłudzająca, powołując się na złą sytuację majątkową oraz chorobę dziecka, namówiła brata na...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »