Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy rura może być słupkiem granicznym i co grozi za jej usunięcie?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-08-17

Czy rura jest słupkiem granicznym? Czy jak ta rura leży na ziemi obok miejsca, gdzie była wbita, to już będzie sprawa z § 277 K.k.? Co grozi za jej usunięcie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k.

W pierwszej kolejności należy zastanowić się, co jest znakiem granicznym. Jak podkreśla się w literaturze:

„W doktrynie podkreśla się, że znaki graniczne to takie, które oznaczają granice między gruntami i mają znaczenie dowodu w myśl prawa, np. kopce, słupy, miedze (Peiper, Komentarz, s. 400; Waszczyński, Przestępstwa… (w:) System, 1989, s. 818). W obowiązujących przepisach występują znaki graniczne rozgraniczające grunty (art. 152 k.c.; art. 29-39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.). Stosownie do § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453) przez znak graniczny rozumie się znak z trwałego materiału umieszczony w punkcie granicznym lub trwały element zagospodarowania terenu znajdujący się w tym punkcie. Pojęcie znaku granicznego występuje również w art. 4 i 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.)” (zob. M. Mozgawa, Komentarz do art. 277 Kodeksu karnego, 01.09.2014).

Mając na uwadze powyższe, należałoby się zastanowić, jaki cel dla nieruchomości stanowiły rury? Czyn z art. 277 K.k. może być popełniony wyłącznie umyślnie – zarówno w zamiarze bezpośrednim, jak i ewentualnym. Zachodzi zatem pytanie, jaką w chwili usuwania rur miał Pan świadomość w zakresie jej celu?

Proszę bowiem nie ograniczać znaku granicznego jedynie do słupka granicznego. Ustawodawca nie posługuje się bowiem zwrotem „słup graniczny”, lecz „znak graniczny”, co z kolei powoduje, że przepis ma zastosowanie do innych także elementów trwale umieszczonych w punktach granicznych. Ponadto należałoby ustalić, czy rury były położone dokładnie wzdłuż słupów granicznych. Powyższe ma bezpośredni związek z przywołanym powyżej komentarzem, z treści którego wynika, że „znak graniczny rozumie się znak z trwałego materiału umieszczony w punkcie granicznym lub trwały element zagospodarowania terenu znajdujący się w tym punkcie”. Rura musiałby zatem być położona dokładnie w punkcie granicznym, a nie obok niego.

Osobiście skupiłbym się jednak na zamiarze. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi. Aby móc przypisać Panu zamiar ewentualny (przyjmuję bowiem, że nie wiedział Pan jaki cel spełniają rury), to w chwili usuwania tychże musiałaby Panu towarzyszyć myśl, że co prawda „chyba wie Pan, po co są rury”, to jednak zechce je Pan usunąć. Musiałby Pan mieć świadomość, w jakim celu te rury się tam znajdują, a jeżeli nie, to chociaż przypuszczać, jaki może być to cel. Jeżeli takiego zachowania nie będzie można Panu przypisać, to w mojej ocenie nie można Pana pociągnąć do odpowiedzialności karnej, albowiem czynu z art. 277 K.k. można się dopuścić jedynie umyślnie.

Nadto skoro Pan wskazuje, iż to nie Pan usunął rury, zachodzi pytanie, jakimi dowodami dysponuje prokuratura na Pana winę. Proszę udać się do prokuratury celem zapoznania się z aktami sprawy i odszukania dowodów na Pana winę. Jako podejrzany ma Pan prawo wglądu do akt sprawy w każdym momencie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Poświadczeniem nieprawdy na polecenie przełożonego

W pewnej dużej spółce pracownicy na prośbę (polecenie) przełożonego wypełniali zaświadczenia do banków dla zatrudnionych w innych zakładach osób....

 

Ofiara oszustwa i zablokowanie środków przez prokuraturę

Kilka miesięcy temu obywatel Białorusi oszukał mnie i kolegów na sprzedaży samochodu. Mieliśmy wpłacić połowę kwoty na konto przed transakcją. Mój...

 

Przepustka z aresztu śledczego

Art. 165 Kodeksu karnego wykonawczego nie jest sprecyzowany. Mój brat odsiaduje karę 15 lat pozbawienia wolności w areszcie śledczym, do końca kary...

 

Groźby nagrane na poczcie głosowej telefonu

Czy groźby nagrane w poczcie głosowej telefonu mogą być dowodem w sprawie? Czy mam to zgłosić na policję?

 

Atak osoby ubezwłasnowolnionej

Moja żona została zaatakowana nożem przez osobę ubezwłasnowolnioną w obecności świadka, wskutek ataku odniosła obrażenia ciała. Osoba...

 

Spuszczenie paliwa przez kierowcę

Kierowca zatrudniony na zlecenie dokonał 5 razy kradzieży paliwa. Spuścił łącznie 170 litrów, co zostało zarejestrowane przez system GPS. Kierowca się nie...

 

Wyłudzenie danych osobowych

Ktoś z zagranicy, odpowiadając na ofertę pracy, wyłudził moje dane, tzn. imię i nazwisko oraz adres zameldowania. Kiedy poproszono mnie o skan...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »