Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy mogę odwoływać się od mandatu za obrazę policjanta?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-09-30

W miniony weekend wraz z przyjaciółmi byłem nad rzeką. Podczas rozmowy z kolegą na widok podjeżdżającego radiowozu wymsknęło mi się niecenzuralne słowo. Jak się okazało, za moimi plecami siedział w cywilnym ubraniu policjant, podszedł do mnie i powiedział, że zostanę ukarany za obrazę funkcjonariusza. Dostałem mandat w wysokości 500 zł. Oczywiście nie chciałem przyjąć, ale policjant zaczął mi grozić. Czy w takiej sytuacji jest sens odwołać się od mandatu? Jakie kroki powinienem podjąć?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu wykroczeń zwanego dalej K.w. oraz przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

W pierwszej kolejności zachodzi pytanie, kiedy przyjął Pan mandat karny. Bezsporne jest, iż na dzień dzisiejszy mandat karny jest prawomocny.

Prawomocny mandat karny podlega niezwłocznie uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie albo na osobę, która popełniła czyn zabroniony przed ukończeniem 17 lat, albo gdy ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia z przyczyn, o których mowa w art. 15–17 Kodeksu wykroczeń. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego złożony nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu lub na wniosek organu, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, albo z urzędu.

Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu w trybie określonym powyżej, jeżeli grzywnę nałożono wbrew zakazom określonym w art. 96 § 2 K.w. Podlega on również uchyleniu, gdy grzywnę nałożono w wysokości wyższej niż wynika to z art. 96 § 1–1b, z tym że w takim wypadku jedynie w części przekraczającej jej dopuszczalną wysokość.

Uprawniony do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania została nałożona grzywna. W przedmiocie uchylenia mandatu karnego sąd orzeka na posiedzeniu. W posiedzeniu ma prawo uczestniczyć ukarany, organ, który lub którego funkcjonariusz nałożył grzywnę w drodze mandatu, albo przedstawiciel tego organu oraz ujawniony pokrzywdzony. Przed wydaniem postanowienia sąd może zarządzić stosowne czynności w celu sprawdzenia podstaw do uchylenia mandatu karnego.

Uchylając mandat karny, nakazuje się podmiotowi, na którego rachunek pobrano grzywnę, zwrot uiszczonej kwoty.

W razie wydania ponownego rozstrzygnięcia w sprawie, w której uchylono prawomocny mandat karny, nie można orzec na niekorzyść obwinionego, jeżeli uchylenie mandatu nastąpiło z przyczyn wskazanych powyżej.

Jak podkreśla się w literaturze, „w przedmiocie uchylenia mandatu sąd orzeka postanowieniem (art. 32 § 2 zdanie drugie), którego mocą albo uchyla mandat, albo odmawia uchylenia mandatu bądź oddala wniosek ukaranego o jego uchylenie. Żadne z tych postanowień nie jest zaskarżalne, gdyż zgodnie z art. 103 § 3 zażalenie w postępowaniu w sprawach o wykroczenia służy tylko w wypadkach wskazanych w ustawie, a w art. 101 go nie przewidziano. Musi ono jednak być uzasadnione, jeżeli wydawane jest w wyniku wniosku ukaranego, gdyż wniosek taki jest środkiem zaskarżenia, a każde orzeczenie zapadłe w wyniku rozpoznania takiego środka musi być uzasadnione ex officio; nie dotyczy to już jednak orzekania przez sąd z urzędu w przedmiocie takiego uchylenia”.

Reasumując, jeżeli od nałożenia mandatu nie upłynęło 7 dni, zasadne jest skierowanie do sądu – właściwego dla miejsca nałożenia mandatu – wniosku o jego uchylenie z uwagi na niepopełnienie przestępstwa. We wniosku proszę opisać całą sytuację oraz wnosić o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków na podane przez Pana okoliczności, tj. przebieg całego zajścia, zachowanie policjanta, groźby kierowane względem Pana.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »