Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy wcześniejsze zabranie prawa jazdy za jazdę po alkoholu będzie miało wpływ na wymiar kary?

Autor: Marta Wawrzyniak • Opublikowane: 2020-09-28

Ostatniej nocy, kwadrans po dwunastej zatrzymała mnie policja do rutynowej kontroli. W wydychanym powietrzu stwierdzono 0,46 mg alkoholu, a drugim razem 0,48 mg, na komisariacie po godzinie czasu miałem 0,36 mg i drugi 0,35 mg. Zatrzymano mi prawo jazdy. 10 lat temu miałem podobną sytuację i też miałem zabrane prawo jazdy, ale wtedy miałem bodajże 1,52 mg w wydychanym powietrzu. Jakie teraz czekają mnie konsekwencje prawne? Czy mogę liczyć na to, że jako osobę niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym sąd potraktuje mnie łagodniej? Czy mogę wnioskować o warunkowe umorzenie postępowania? Wnioskowałbym przy tym o zamontowaniu blokady alkoholowej w samochodzie oraz zobowiązałbym się do udziału w terapii uzależnień. Czy mam jakieś szanse?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy wcześniejsze zabranie prawa jazdy za jazdę po alkoholu będzie miało wpływ na wymiar kary?

Wymiar kary za jazdę w stanie nietrzeźwości, recydywa

W tej sytuacji może Pan zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej w oparciu o art. 178a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 z późn. zm.; dalej „K.k.”). Wspomniany przepis reguluje karalność przestępstwa polegającego na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Stan nietrzeźwości w rozumieniu Kodeksu karnego zachodzi, gdy zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość – co miało miejsce w Pana sytuacji. Zagrożenie karne za przedmiotowy czyn zabroniony to grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Zauważyć jednak należy, iż w przypadku wcześniejszego prawomocnego skazania za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości sprawca podlega surowszej karze pozbawienia wolności – od 3 miesięcy do lat 5. W takiej sytuacji nie jest możliwe orzeczenie grzywny lub kary ograniczenia wolności.

Czy doszło do zatarcia skazania?

Z uwagi na to, że wcześniejsze zdarzenie miało miejsce 10 lat temu – niekoniecznie będzie ono brane pod uwagę w Pana aktualnej sprawie. Mogło bowiem dojść do zatarcia skazania. W takim przypadku skazanie uważa się za niebyłe, wpis o nim usuwa się z rejestru skazanych i jest Pan traktowany jako osoba niekarana. Tym samym, jeżeli poprzedni wyrok uległ już zatarciu – nie będzie on miał żadnego wpływu na wymiar Pana kary w obecnej sytuacji. Stwierdzenie, czy doszło już do zatarcia skazania, zależy od rodzaju kary orzeczonej za czyn popełniony 10 lat temu. W tamtym czasie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości groziła taka sama kara jak obecnie. W związku z powyższym, jeżeli orzeczono wobec Pana:

  • grzywnę – skazanie uległo zatarciu z mocy prawa z upływem roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania,
  • karę ograniczenia wolności – skazanie uległo zatarciu z mocy prawa z upływem 3 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania,
  • karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania – skazanie uległo zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby,
  • karę pozbawienia wolności – skazanie ulegnie zatarciu z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania (jeżeli składał Pan wniosek o zatarcie skazania, mogło ono nastąpić już po upływie 5 lat).

Zatem czyn popełniony 10 lat temu może mieć wpływ na wymiar kary w aktualnej sprawie, jeżeli został Pan wcześniej skazany na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania i nie składał wniosku o zatarcie skazania.

Jazda po alkoholu a okoliczności łagodzące

Przechodząc do zagadnienia okoliczności łagodzących, wyjaśniam, iż orzeczenie o niepełnosprawności nie jest traktowane jako przesłanka zmniejszenia wysokości orzeczonej kary. Dyrektywy wymiaru kary zostały uregulowane w treści art. 53 K.k., zgodnie z którym:

„§ 1. Sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

§ 2. Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, zwłaszcza w razie popełnienia przestępstwa na szkodę osoby nieporadnej ze względu na wiek lub stan zdrowia, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego.”

Wymiar kary po zatarciu skazania

Jeśli doszło do zatarcia poprzedniego skazania, to teraz może wobec Pana być orzeczona kara pozbawienia wolności do lat 2 (jeśli sąd orzeknie ją w wymiarze do roku, jej wykonanie może zostać warunkowo zawieszone). Kara ograniczenia wolności może trwać najkrócej miesiąc, najdłużej 2 lata i polegać na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne lub potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd. Grzywnę wymierza się w bardzo szerokim przedziale – od 100 do 1 080 000 złotych.

Orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów

Natomiast co do zakazu prowadzenia pojazdów: zgodnie z treścią art. 42 § 2 K.k. sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był w stanie nietrzeźwości. Zgodnie natomiast z treścią art. 182a. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 676 z późn. zm.) – jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990, 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53 i 60), jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Przedmiotowe przepisy zostały wprowadzone w 2015 r.

W związku z powyższym, jeżeli sąd orzeknie wobec Pana zakaz prowadzenia pojazdów na okres 3 lat, będzie Pan mógł po 1,5 roku ubiegać się o zezwolenie na prowadzenie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową.

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania

Teoretycznie może Pan złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, a w razie jego nieuwzględnienia o odstąpienie od wymierzenia kary, proponując wskazane w opisie środki zastępcze. Przepisy dotyczące powyższych rozwiązań brzmią:

„Art. 59. K.k. Jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat albo karą łagodniejszego rodzaju i społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna, sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli orzeka jednocześnie środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, a cele kary zostaną w ten sposób spełnione.”

„Art. 66. § 1 K.k. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.”

Niestety przesłanką zastosowania obu rozwiązań jest niska społeczna szkodliwość czynu – w mojej ocenie bardzo trudna do wykazania w Pana sytuacji. Nie mniej jednak, wychodząc z przedmiotową propozycją, nie ma Pan nic do stracenia. Uważam, iż złożenie omawianego wniosku nie może zostać odebrane negatywnie i zdecydowanie nie pogorszy Pana sytuacji procesowej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jak formalnie wygląda sytuacja kierowcy po zabraniu prawa jazdy?

Jak formalnie wygląda sytuacja kierowcy po zabraniu prawa jazdy?

Zostałem zatrzymany do rutynowej kontroli drogowej, gdzie po przebadaniu na trzeźwość okazało się, że mam 0,22 mg/l w wydychanym powietrzu, a po 15...

Jakie możliwości złagodzenia kary za jazdę pod wpływem alkoholu?

Zostałem ostatnio zatrzymany do rutynowej kontroli trzeźwości. Badanie alkomatem wykazało 0,56 promila. Zostało mi zatrzymane prawo jazdy i teraz...

 

Konsekwencje odebrania prawa jazdy za granicą

Konsekwencje odebrania prawa jazdy za granicą

Zostało mi zabrane prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu za granicą, a dokładnie w Czechach. Zostałem tam skazany. Jakie konsekwencje czekają...

Nieprzyznanie się do prowadzenia samochodu po alkoholu

Nieprzyznanie się do prowadzenia samochodu po alkoholu

Kilka dni temu zjechałem z drogi w pole. Wracałem do domu po leki. Tak się zdenerwowałem, że sięgnąłem po alkohol, który miałem...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »