Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy wcześniejsze zabranie prawa jazdy za jazdę po alkoholu będzie miało wpływ na wymiar kary?

Autor: Marta Wawrzyniak

Ostatniej nocy, kwadrans po dwunastej zatrzymała mnie policja do rutynowej kontroli. W wydychanym powietrzu stwierdzono 0,46 mg alkoholu, a drugim razem 0,48 mg, na komisariacie po godzinie czasu miałem 0,36 mg i drugi 0,35 mg. Zatrzymano mi prawo jazdy. 10 lat temu miałem podobną sytuację i też miałem zabrane prawo jazdy, ale wtedy miałem bodajże 1,52 mg w wydychanym powietrzu. Jakie teraz czekają mnie konsekwencje prawne? Czy mogę liczyć na to, że jako osobę niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym sąd potraktuje mnie łagodniej? Czy mogę wnioskować o warunkowe umorzenie postępowania? Wnioskowałbym przy tym o zamontowaniu blokady alkoholowej w samochodzie oraz zobowiązałbym się do udziału w terapii uzależnień. Czy mam jakieś szanse?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy wcześniejsze zabranie prawa jazdy za jazdę po alkoholu będzie miało wpływ na wymiar kary?

Wymiar kary za jazdę w stanie nietrzeźwości, recydywa

W tej sytuacji może Pan zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej w oparciu o art. 178a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 z późn. zm.; dalej „K.k.”). Wspomniany przepis reguluje karalność przestępstwa polegającego na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Stan nietrzeźwości w rozumieniu Kodeksu karnego zachodzi, gdy zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość – co miało miejsce w Pana sytuacji. Zagrożenie karne za przedmiotowy czyn zabroniony to grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Zauważyć jednak należy, iż w przypadku wcześniejszego prawomocnego skazania za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości sprawca podlega surowszej karze pozbawienia wolności – od 3 miesięcy do lat 5. W takiej sytuacji nie jest możliwe orzeczenie grzywny lub kary ograniczenia wolności.

Czy doszło do zatarcia skazania?

Z uwagi na to, że wcześniejsze zdarzenie miało miejsce 10 lat temu – niekoniecznie będzie ono brane pod uwagę w Pana aktualnej sprawie. Mogło bowiem dojść do zatarcia skazania. W takim przypadku skazanie uważa się za niebyłe, wpis o nim usuwa się z rejestru skazanych i jest Pan traktowany jako osoba niekarana. Tym samym, jeżeli poprzedni wyrok uległ już zatarciu – nie będzie on miał żadnego wpływu na wymiar Pana kary w obecnej sytuacji. Stwierdzenie, czy doszło już do zatarcia skazania, zależy od rodzaju kary orzeczonej za czyn popełniony 10 lat temu. W tamtym czasie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości groziła taka sama kara jak obecnie. W związku z powyższym, jeżeli orzeczono wobec Pana:

  • grzywnę – skazanie uległo zatarciu z mocy prawa z upływem roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania,
  • karę ograniczenia wolności – skazanie uległo zatarciu z mocy prawa z upływem 3 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania,
  • karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania – skazanie uległo zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby,
  • karę pozbawienia wolności – skazanie ulegnie zatarciu z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania (jeżeli składał Pan wniosek o zatarcie skazania, mogło ono nastąpić już po upływie 5 lat).

Zatem czyn popełniony 10 lat temu może mieć wpływ na wymiar kary w aktualnej sprawie, jeżeli został Pan wcześniej skazany na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania i nie składał wniosku o zatarcie skazania.

Jazda po alkoholu a okoliczności łagodzące

Przechodząc do zagadnienia okoliczności łagodzących, wyjaśniam, iż orzeczenie o niepełnosprawności nie jest traktowane jako przesłanka zmniejszenia wysokości orzeczonej kary. Dyrektywy wymiaru kary zostały uregulowane w treści art. 53 K.k., zgodnie z którym:

„§ 1. Sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

§ 2. Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, zwłaszcza w razie popełnienia przestępstwa na szkodę osoby nieporadnej ze względu na wiek lub stan zdrowia, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego.”

Wymiar kary po zatarciu skazania

Jeśli doszło do zatarcia poprzedniego skazania, to teraz może wobec Pana być orzeczona kara pozbawienia wolności do lat 2 (jeśli sąd orzeknie ją w wymiarze do roku, jej wykonanie może zostać warunkowo zawieszone). Kara ograniczenia wolności może trwać najkrócej miesiąc, najdłużej 2 lata i polegać na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne lub potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd. Grzywnę wymierza się w bardzo szerokim przedziale – od 100 do 1 080 000 złotych.

Orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów

Natomiast co do zakazu prowadzenia pojazdów: zgodnie z treścią art. 42 § 2 K.k. sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był w stanie nietrzeźwości. Zgodnie natomiast z treścią art. 182a. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 676 z późn. zm.) – jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990, 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53 i 60), jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Przedmiotowe przepisy zostały wprowadzone w 2015 r.

W związku z powyższym, jeżeli sąd orzeknie wobec Pana zakaz prowadzenia pojazdów na okres 3 lat, będzie Pan mógł po 1,5 roku ubiegać się o zezwolenie na prowadzenie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową.

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania

Teoretycznie może Pan złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, a w razie jego nieuwzględnienia o odstąpienie od wymierzenia kary, proponując wskazane w opisie środki zastępcze. Przepisy dotyczące powyższych rozwiązań brzmią:

„Art. 59. K.k. Jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat albo karą łagodniejszego rodzaju i społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna, sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli orzeka jednocześnie środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, a cele kary zostaną w ten sposób spełnione.”

„Art. 66. § 1 K.k. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.”

Niestety przesłanką zastosowania obu rozwiązań jest niska społeczna szkodliwość czynu – w mojej ocenie bardzo trudna do wykazania w Pana sytuacji. Nie mniej jednak, wychodząc z przedmiotową propozycją, nie ma Pan nic do stracenia. Uważam, iż złożenie omawianego wniosku nie może zostać odebrane negatywnie i zdecydowanie nie pogorszy Pana sytuacji procesowej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl