Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy przekroczenie 24 punktów karnych dotyczy wszystkich posiadanych kategorii?

Autor: Paula Dąbrowska • Opublikowane: 2017-07-07

Przekroczyłem limit 24 punktów karnych, mam prawo jazdy kat. ABCE. Czy muszę zdawać egzaminy sprawdzający kwalifikacje na wszystkie kategorie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym obowiązkowe będzie sprawdzenie kwalifikacji kierowcy w zakresie wszystkich posiadanych przez niego kategorii praw jazdy w razie przekroczenia przez niego 24 punktów karnych.

Wedle brzmienia art. 114 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137) – kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlega osoba uprawniona do kierowania pojazdem skierowana decyzją starosty, na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, w razie przekroczenia 24 punktów karnych, które kierowca otrzymał za popełnione wykroczenia, wynikające z ewidencji prowadzonej zgodnie z art. 130 Prawa o ruchu drogowym.

Policja prowadzi ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Określonemu naruszeniu przypisuje się odpowiednią liczbę punktów w skali od 0 do 10 i wpisuje się do tej ewidencji. Punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji usuwa się po upływie 1 roku od dnia naruszenia, chyba że przed upływem tego okresu kierowca dopuścił się naruszeń, za które na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć przypisana liczba punktów przekroczyłaby 24 punkty lub w przypadku kierowców, co do których w ciągu 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy przekroczyłaby 20 punktów.

Stosownie natomiast do § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 488) wydanym na podstawie art. 130 ust. 4 i art. 140 ust. 5 Prawa o ruchu drogowym – komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy wpisanego do ewidencji występuje do organu właściwego w sprawach wydawania prawa jazdy z wnioskiem o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy w zakresie wszystkich posiadanych przez niego kategorii praw jazdy w razie przekroczenia przez niego 24 punktów otrzymanych za naruszenia, chyba że wobec osoby orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres przekraczający jeden rok, albo dotyczy osoby, która nie ma uprawnienia do kierowania pojazdami, albo osoby niebędącej obywatelem polskim i nieposiadającej karty pobytu.

Z powyższego wyraźnie wynika, iż w przypadku przekroczenia przez kierowcę liczby 24 punktów karnych obligatoryjne jest sprawdzenie kwalifikacji kierowcy w zakresie wszystkich posiadanych przez niego kategorii uprawnień.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »