Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy mogę złożyć wniosek o zatarcie skazania?

Autor: Marek Gola

Zostałem skazany na karę grzywny i zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata za jazdę pod wpływem alkoholu za czyn z art. 178a § 1 Kodeksu karnego. Minął już ponad rok i chciałem złożyć wniosek o zatarcie skazania. Czy mogę złożyć taki wniosek i jak go dobrze uzasadnić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. oraz przepisy Kodeksu karnego wykonawczego zwanego dalej K.k.w.

Z treści Pana pytania wynika, że został Pan uznany za winnego czynu z art. 178a § 1 K.k. i za to skazany na karę grzywny i środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat. Teraz chciałby Pan złożyć wniosek o zatarcie skazania.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż ustawodawca nie przewidział możliwości skrócenia obowiązywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, który polegałby na uznaniu, iż środek ten jest w pełni wykonany. Jedynie w art. 182a § 1 K.k.w. przewidziano, że jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Przepis art. 182 § 1 stosuje się odpowiednio.

Mowa jest zatem nie o skróceniu zakazu prowadzenia pojazdów, lecz o prowadzeniu pojazdu wyposażonego pod pewnymi, opisanymi wyżej warunkami. Nie mamy zatem do czynienia ze skróceniem zakazu prowadzenia pojazdu, lecz z jego „poluzowaniem”, co jednak powoduje, że środek karny w dalszym ciągu obowiązuje. Jeżeli obowiązuje to nie można starać się o zatarcie skazania. Zgodnie bowiem z art. 107 § 6 K.k., jeżeli orzeczono środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania. Zatarcie skazania nie może nastąpić również przed wykonaniem środka zabezpieczającego.

W Pana przypadku środkiem karnym jest zakaz prowadzenia pojazdów, co powoduje – w mojej ocenie – że dopóki zakaz ten będzie obowiązywał, dopóty nie będzie możliwe staranie się o zatarcie skazania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl