Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę wybrać karę finansową zamiast zabrania prawa jazdy?

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2019-08-12

Jechałem samochodem w niedzielę rano, był znikomy ruch. Zostałem zatrzymany do rutynowej kontroli. Miałem pomiar alkoholu 0,17, po kwadransie 0,13. Zatrzymano mi dokumenty. Czekam na przesłuchanie. Jestem rolnikiem, potrzebuję prawa jazdy na traktor. Od 20 lat mam uprawnienia i nigdy nie miałem żadnej sytuacji z policją. Czy mogę wybrać najwyższą karę finansową zamiast zabrania prawa jazdy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W świetle ustawy – art. 135 ust. 1 pkt 1a – Prawa o ruchu drogowym „policjant zatrzymuje, za pokwitowaniem, prawo jazdy w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, a zgodnie z pkt 2 tego przepisu, może je zatrzymać w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Zatrzymane prawo jazdy, Policja przekazuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, według właściwości, sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy o wykroczenie, prokuratorowi lub staroście”. Stanowi o tym art. 136 ustawy.

Stanem nietrzeźwości, w myśl art. 115 § 16 Kodeksu karnego oraz art. 46 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jest stan, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Natomiast o stanie po użyciu alkoholu, zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należy mówić, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Rozróżnienie tych stanów skutkuje inną odpowiedzialnością karną.

Decydującą kwestią jest zawartość alkoholu w Pana organizmie. Napisał Pan, ze wartości pomiarowe wynosiły 0,17, a następnie 0,13. Można więc wykluczyć stan nietrzeźwości, natomiast o stanie po użyciu alkoholu można mówić, gdy wartości, o których Pan pisze, to mg, bowiem w tym przypadku wystarczy minimum 0,1 mg. Jeżeli wartość 0,17 to promile, to nie można wykluczyć stan po użyciu alkoholu, a zatem nie ma mowy o odpowiedzialności karnej za jazdę po alkoholu i orzeczeniu zakazu prowadzenia pojazdów.

Zgodnie z art. 137 ustawy postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, w przypadkach określonych w art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. a (stan po użyciu alkoholu) oraz pkt 2 (uzasadnione podejrzenie popełnienia wykroczenia) wydaje w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawa jazdy:

  1. prokurator – w toku postępowania przygotowawczego, a sąd - po przekazaniu sprawy do sądu;
  2. w sprawie o wykroczenie – sąd właściwy do rozpoznania sprawy.

O wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy zawiadamia się właściwego starostę. Na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy służy zażalenie.

Zakaz prowadzenia pojazdów orzeka się w razie popełnienia wykroczenia z art. 87 Kodeksu wykroczeń: „kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych”.

W tym przypadku prowadzący pojazd w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka podlega również ukaraniu zakazem prowadzenia pojazdów. Zakaz prowadzenia pojazdów jest orzekany obligatoryjnie. Zgodnie z art. 87 § 3: „w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów”. Szczegółowe warunki orzekania takiego zakazu określa art. 29. Istotne jest postanowienie tego przepisu nakazujące określenie rodzaju pojazdu, którego zakaz dotyczy. Zakaz powinien obejmować ten pojazd, przy którego użyciu sprawca dopuścił się wykroczenia, a prowadzenie pojazdu wbrew orzeczonemu zakazowi stanowi przestępstwo z art. 244 Kodeku karnego. Zgodnie z art. 29 Kodeksu wykroczeń:

„§ 1. Zakaz prowadzenia pojazdów wymierza się w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

§ 2. Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów określa się rodzaj pojazdu, którego zakaz dotyczy.

§ 3. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje od uprawomocnienia się orzeczenia. Orzekając zakaz nakłada się obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu, jeżeli dokument ten nie został zatrzymany. Do chwili wykonania tego obowiązku okres, na który orzeczono zakaz, nie biegnie.

§ 4. Na poczet zakazu prowadzenia pojazdów zalicza się okres zatrzymania prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu”.

Zatem nie powinien mieć Pan orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów, jeżeli wartość 0,17 wskazana była w promilach. Zakaz prowadzenia pojazdów może zostać orzeczony w razie popełnienia wykroczenia określonego w art. 86 § 1 – niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę prowadzącą pojazd i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W przeciwieństwie do art. 87, gdzie zakaz prowadzenia pojazdów orzekany jest obligatoryjnie, w przypadku art. 86 zakaz jest orzekany fakultatywnie. Zatem nie ma mowy o poddaniu się najwyższej karze finansowej w celu uniknięcia zakazu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zapłata kary pieniężnej za jazdę pod wpływem alkoholu

Mam pytanie dotyczące zapłaty kary pieniężnej za jazdę pod wpływem alkoholu. Wczoraj mój syn złożył zeznania na komendzie policji w sprawie jazdy pod...

Zabrane prawo jazdy za jazdę po alkoholu na okres 1 roku - czy trzeba zdawać egzamin?

W 2012 r. mojemu bratu zostało zabrane prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu na okres 1 roku. Czy obecnie, aby odzyskać prawo jazdy, oprócz badań...

Prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości i dobrowolnie poddanie się karze

Mój partner prowadził auto w stanie nietrzeźwości. Zatrzymała go policja, w wydychanym powietrzu miał 0,7 (1,5 promila). Po zeznaniach na policji,...

Szanse na warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu

Wpadłem w poślizg. Spowodowałem kolizję i dachowałem na poboczu, uszkadzając znak i barierkę w niewielkim stopniu. Podczas kontroli były...

Badanie na zawartość narkotyków podczas rutynowej kontroli i wykazanie THC

Zostałem zatrzymany do rutynowej kontroli. Jechałem normalnie, nie stwarzałem zagrożenia, mam czyste konto, jeśli chodzi o wykroczenia. Tego dnia, jak...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »