Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy jazda po zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol to wykroczenie czy przestępstwo?

Autor: Michał Berliński • Opublikowane: 2020-04-20

Czy pomiędzy zatrzymaniem prawa jazdy za alkohol (jazda motocyklem, 2 promile) do momentu wyroku jazda samochodem jest wykroczeniem i karana jest mandatem za brak dokumentów, czy jest kolejnym przestępstwem? Dzwoniłem na 5 komend policji – 3 potwierdziły, że jest to wykroczenie, a 2 – że przestępstwo. Czy mogę wnioskować o zatrzymanie tylko kat. A, kat. B jest mi potrzebna do pracy handlowca? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy jazda po zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol to wykroczenie czy przestępstwo?

Zakaz jazdy samochodem za prowadzenie po alkoholu

Zakaz, o którym Pan pisze, stypizowany jest w Kodeksie karnym lub też Kodeksie wykroczeń w zależności od tego, czy popełnił Pan przestępstwo, czyli np. spowodował wypadek, czy tylko wykroczenie, co oznacza, że został Pan zatrzymany do rutynowej kontroli i niestety przekroczył Pan dopuszczalny stan alkoholu we krwi. Dotyczy to również stanu stężenia alkoholu we krwi, a z tego, co Pan pisze, nie wiem, czy był Pan w stanie po spożyciu, czy też w stanie nietrzeźwości, a więc bliższe będzie tutaj zastosowanie przepisów Kodeksu karnego. Dlatego też prosiłbym o doprecyzowanie tej kwestii. Zgodnie bowiem z treścią art. 42 [Zakaz prowadzenia pojazdów. Zakres orzekania zakazu]:

 

„§ 1. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

§ 1a. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w razie skazania za przestępstwo określone w:

1) art. 178b lub art. 180a;

2) art. 244, jeżeli czyn sprawcy polegał na niezastosowaniu się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

§ 2. Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, art. 174 lub art. 177.

§ 3. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 lub jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

§ 4. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach określonych w § 3”.

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Pragnę wskazać, że orzeczony zakaz można skrócić. Dlatego też, jeśli minie Panu połowa okresu tejże kary, może Pan starać się o zmianę tego środka karnego na inny, tzn. mniej dotkliwy dla Pana i Pana zawodu. Podstawę ku temu daje art. 182a Kodeksu karnego wykonawczego, który reguluje sposób odzyskania częściowego lecz jednak uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi w ruchu lądowym. Zgodnie z treścią art. 182a [Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową]:

 

„§ 1. Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53 i 60), jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Przepis art. 182 § 1 stosuje się odpowiednio”.

Dlatego też może Pan wtedy złożyć do sądu wniosek o zamianie środka karnego z całkowitego zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz prowadzenia pojazdów bez tzw. blokady alkoholowej, która to będzie musiała być zamontowana w każdym pojeździe, który zamierza Pan użytkować. Wniosek ten należy złożyć do tego sądu, który wydał wyrok w tej sprawie, i należy go dobrze umotywować, np. koniecznością podjęcia pracy w Pana zawodzie celem utrzymania rodziny i dzieci, a także opieka nad dziećmi, dojazd do pracy, pomoc rodzinna. Najlepiej przedstawić umowę o pracę czy też promesę zatrudnienia. Jest to bardzo ważne i sąd bierze to pod uwagę. Jeśli sąd Panu odmówi, przysługuje Panu zażalenie do sądu wyższej instancji. Proszę jednak pamiętać o konieczności założenia blokady antyalkoholowej w swoim aucie.

Odnośnie zaś już konkretnie Pana pytań, abym mógł wskazać, czy możliwe będzie orzeczenie zakazu tylko na dany rodzaj pojazdu, tj. na motocykl, istotne jest, jaki był stan stężenia alkoholu oraz czy popełnione zostało przestępstwo. Jeśli ma Pan jakiś dokument, proszę o jego przesłanie w formie skanu lub też zdjęcia, dopiero wtedy będę mógł niestety szczegółowo Panu odpowiedzieć.

Jazda samochodem po zatrzymaniu dokumentów – przestępstwo czy wykroczenie?

Odnośnie zaś tego, czy jazda pojazdem pomimo zatrzymania dokumentu jest przestępstwem, należy wskazać, że nie. Osobie, której zatrzymano dokument prawa jazdy w trybie art. 135 ust. 1 pkt. 1 lit. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym (uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu), ulegają zawieszeniu prawa na okres od dnia zatrzymania dokumentu przez uprawniony organ do dnia wydania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy.

W takiej sytuacji do osób, których uprawnienia zostały zawieszone, stosuje się przepisy dotyczące cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami. A to może skutkować tym, że osoba, której zabrano prawo jazdy, dalej prowadzi pojazd, za co grozi dodatkowa odpowiedzialność, np. z art. 94 Kodeksu wykroczeń (prowadzenie bez uprawnień). W związku z powyższym do czasu wydania postanowienia (najczęściej przez prokuraturę) o zatrzymaniu prawa jazdy, jeżdżąc dalej, popełnia Pan wykroczenie. Zaś po wydaniu tego postanowienia (może to mieć miejsce w terminie już 14 dni) będzie Pan popełniał przestępstwo.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jazda pod wpływem marihuany i amfetaminy

Przed miesiącem zostałem zatrzymany za jazdę pod wpływem marihuany i amfetaminy. Nie posiadałem przy sobie żadnych narkotyków, lecz w trakcie...

 

Jak odzyskać prawo jazdy po latach?

W 1992 r. zostało mi zatrzymane prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu. Jednak rozprawa przed kolegium odbyła się dopiero pół roku później, czyli już...

 

Czy można uniknąć odbioru prawa jazdy za 0,25 promila?

Zostałem zatrzymany do rutynowej kontroli i w trakcie badania stwierdzono – w pierwszym badaniu 0,12 mg/dm 3 , czyli 0,25 promila,...

 

Zawodowy kierowca po alkoholu

Zawodowy kierowca po alkoholu

Wczoraj mój ojciec został zatrzymany podczas pracy jako kierowca autobusu i poddany badaniu na alkomacie. Pierwsze badanie wykazało 1,0 g alkoholu, drugie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »