Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co grozi za zakup leków nasennych przez internet?

Marta Wawrzyniak • Opublikowane: 2018-12-22

Zakupiłam przez Internet, korzystając z usługi poste restante leki nasenne. Od 10 dni czekam na przesyłkę, na poczcie twierdzą, że jej nie ma. Nadawca nie zastosował listu polecającego, nie ma też na kopercie jego danych. Jeżeli jednak paczka znajdzie się u nich po 14 dniach, mają prawo ją rozpakować i zawiadomić policję. Czy coś mi grozi w tej sytuacji?

Marta Wawrzyniak

»Wybrane opinie klientów

Bardzo szczegolowa i dokladna odpowiedz i bardzo pomocna bo wiem co mam dalej robic.Dziekuje.
Ewa
Bardzo dziękuję za porady które były bardzo fachowe, dokładne i bardzo szybko w niskiej cenie. Miałem możliwość zadania dodatkowych pytań w okresie kilku tygodni na które otrzymałem szybko odpowiedzi w tej samej cenie. Na pewno jak zajdzie taka potrzeba będę korzystał z serwisu ePorady24 oraz polecał w rodzinie i moim znajomym.
Stanisław, technik mechanik
Bardzo szybka i fachowa odpowiedź. Szczególne podziękowania dla Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. Polecam każdemu, kto potrzebuje rozwiać prawne wątpliwości.
Anna
Profesionalizm i szybkie / sprawne załatwienie omawianego temat.
Grzegorz, 63 lata, Kontroler Ruchu Lotniczego -Warszawa Obszar /Instruktor STD
Serdecznie dziękuję. Otrzymałam wyczerpującą poradę.
Agnieszka, 60 lat, urzędnik

W opisanym stanie faktycznym zastosowanie znajdują przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

Treść przepisu art. 33, ust.1, 3 i 7 Prawa pocztowego wyjaśnia, jaka procedura zajdzie na poczcie w przypadku, jeśli paczka nadejdzie i nie zostanie przez Panią odebrana w przeciągu 14 dni:

„Przesyłka pocztowa, której nie można doręczyć adresatowi ani zwrócić nadawcy z powodu braku lub błędnego adresu nadawcy, zwana dalej »przesyłką niedoręczalną«, może zostać otwarta przez operatora pocztowego, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi pocztowej, w celu uzyskania danych umożliwiających jej doręczenie lub zwrócenie nadawcy.

Otwarcie przesyłki niedoręczalnej następuje niezwłocznie, chyba że umowa o świadczenie usługi pocztowej przewiduje inny termin.

Po otwarciu przesyłki niedoręczalnej komisja dokonuje sprawdzenia, czy na wewnętrznej stronie opakowania nie zostało umieszczone oznaczenie adresata lub nadawcy oraz ich adresy, a w przypadku ich braku komisja dokonuje oględzin zawartości przesyłki.”

Tak więc w przypadku nieodebrania przez Panią paczki w terminie, w pierwszej kolejności pracownicy poczty rozpakują przesyłkę, poszukując na niej danych nadawcy. Jeśli ich nie znajdą, przyjrzą się zawartości. Po stwierdzeniu, że przesyłka nie zawiera korespondencji lecz leki, możliwe są dwa rozwiązania:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

  1. przesyłka zostanie przekazana do Urzędu Przesyłek Niedoręczalnych w Koluszkach,
  2. pracownicy poczty powiadomią Policję.

Pierwszą sytuację reguluje art. 33 ust. 9 Prawa pocztowego, który odsyła do przepisów Kodeksu cywilnego (K.c.): w przypadku gdy otwarcie przesyłki niedoręczalnej, która nie stanowi korespondencji, nie umożliwi jej doręczenia albo zwrócenia nadawcy albo gdy nadawca odmówi przyjęcia zwróconej przesyłki, stosuje się odpowiednio przepis art. 187 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, którego treść brzmi:

„§ 1. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.

§ 2. Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.

§ 3. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.”

Drugi możliwy scenariusz został opisany w art. 36 ust. 2 Prawa pocztowego:

„W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przesyłka pocztowa stanowi przedmiot przestępstwa lub jej zawartość stanowi zagrożenie dla ludzi lub środowiska, operator pocztowy powiadamia niezwłocznie właściwe podmioty oraz zatrzymuje i zabezpiecza przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te podmioty.”

Zatem jeżeli po otwarciu przesyłka nie wzbudzi podejrzeń pracowników – przekażą ją do przechowania w magazynie Wydziału Niedoręczalnych Przesyłek w Koluszkach. Jeśli natomiast domyślą się, że leki zapewne zostały kupione z nielegalnego źródła, mogą zawiadomić Policję. Nie mniej jednak żaden z opisanych wyżej scenariuszy nie będzie wiązał się dla Pani z żadnymi sankcjami, poza oczywiście utratą zakupionego leku.

Zakup leków z nielegalnego źródła nie jest bowiem w Polsce karalny. Zgodnie z treścią art. 124 Prawa farmaceutycznego:

„Kto wprowadza do obrotu lub przechowuje w celu wprowadzenia do obrotu produkt leczniczy, nie posiadając pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Zagrożone karą jest zatem wyłącznie sprzedawanie leków bez wymaganej licencji, nie zaś ich nabywanie. Jeżeli doszłoby do sytuacji, w której pracownicy poczty przekazaliby Policji zaadresowaną do Pani paczkę z lekami z nielegalnego źródła, to niewątpliwie zostałaby Pani wezwana do złożenia zeznań w sprawie w charakterze świadka, aby pomóc zidentyfikować osobę, która sprzedała Pani leki.

Dodatkowo zasygnalizuję, że istnieje prawdopodobieństwo, że przesyłka mogła nie zostać do Pani nadana. Z wykonanego przeze mnie rozeznania wynika, że odnotowuje się obecnie znaczną ilość przestępstw związanych z oszustwami przy zakupie leków z nielegalnego źródła.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »