Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Co grozi za spowodowanie wypadku z udziałem motocyklisty?

Autor: Marek Gola

Spowodowałem wypadek - uderzyłam moim samochodem w motocyklistę. Ten był w szpitalu 13 dni. Mam wezwanie na przesłuchanie jako świadek. Czy zostaną mi postawione zarzuty? Czy powinien sam się przyznać do winy? Co mi grozi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności, o ile nie doszło do pomyłki i rzeczywiście została Pani wezwana w charakterze świadka, to nie może być Pani postawiony żaden zarzut. Jeżeli w przyszłości organ wymiaru sprawiedliwości chciałby Pani postawić zarzut, wówczas po pierwsze musi być Pani wezwana w charakterze podejrzanego, a po drugie protokół z Pani przesłuchania w charakterze świadka nie może być wówczas w żaden sposób wykorzystywany. Różne są bowiem prawa i obowiązki świadka i podejrzanego. Główna różnica dotyczy w szczególności obowiązku mówienia prawdy i składania zeznań w charakterze świadka po uprzednim pouczeniu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, podczas gdy podejrzany może kłamać bez ograniczenia. Po drugie jako świadek ma Pani obowiązek udzielenia odpowiedzi na pytania, prócz wyjątkowych sytuacji (gdy choćby miał lub osoba bliska ponosić odpowiedzialność karną), podczas gdy jako podejrzana ma Pani prawo odmówić składania wyjaśnień, w żaden sposób się z tego nie tłumacząc.

W tej sytuacji, o ile organy policji zechcą Pani przesłuchać w charakterze podejrzanego, wówczas ma Pani prawo odmówić złożenia wyjaśnień i wskazać, że Pani wezwanie na przesłuchanie jest wadliwe, bowiem nastąpiło ono w charakterze świadka, a nie podejrzanego, co z kolei pozbawia Panią prawa do obrony i choćby udzielenia pełnomocnictwa do obrony.

O ile jednak zechce Pani składać wyjaśnienia, o tyle winna Pani po pierwsze wnosić o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych celem ustalenia, które z Państwa jest winne całemu zajściu. Do tego czasu ma Pani prawo odmówić złożenia wyjaśnień. Nadto może Pani, o ile zechce, przyznać się do winy i wnosić o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Warunkowe umorzenie postępowania nie jest bowiem skazaniem w rozumieniu karnoprocesowym. Wskazać należy na postanowienie Sądu Najwyższego ? Izba Karna z dnia 17 maja 2000 r., sygn. akt I KZP 7/2000, zgodnie z którym ?w trybie przewidzianym w art. 387 kpk dopuszczalne jest tylko wydanie wyroku skazującego, a nie wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne?. Sąd Najwyższy rozróżnia zatem skazanie od warunkowego umorzenie postępowania.

Podobne stanowisko przyjmowane jest w doktrynie. Podkreśla się, iż wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne nie jest wyrokiem skazującym (zob. np. A. Bulsiewicz i inni, Przebieg postępowania karnego, Toruń 1999, s. 163; K. Marszał, Proces karny, Katowice 1997, s. 247?248). 

Nie radzę osobiście zgadzać się na zaproponowaną przez prokuratora karę (udzielając zgody, zna Pani jej rodzaj i wymiar), bowiem ? jak pokazuje moja dotychczasowa praktyka ? kary te są co do zasady wyższe niż te orzekane przez sąd.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl