Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co grozi za odjechanie z miejsca wypadku bez poszkodowanych?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2019-04-29

Nocą, przy próbie zjazdu z ronda wpadłem w poślizg i uderzyłem w barierkę oddzielającą dwa pasy ruchu. Mimo to auto było nadal sprawne, a ja, będąc w szoku, odjechałem z miejsca wypadku i zaparkowałem na następnej ulicy. Barierka została zniszczona, auto też mocno ucierpiało. Zaraz jednak wróciłem na to miejsce i posprzątałem resztki karoserii. Sprawy nie zgłosiłem na policję, następnego dnia odholowałem auto do warsztatu. Moje obawy budzi to, że prawdopodobnie zostanę zidentyfikowany przez monitoring i mogę zostać posądzony o ucieczkę z miejsca zdarzenia. Chciałbym się zgłosić na policję i po prostu przyjąć mandat, ale boje się, że moje oddalenie się z tego miejsca zostanie źle przyjęte i konsekwencje będą poważniejsze. Co mi grozi za odjechanie z miejsca wypadku bez poszkodowanych? Lepiej się zgłosić, czy czekać? Obawiam się, że mogę zostać potraktowany na równi z osobą pijaną, stracę uprawnienia albo nawet trafię do więzienia. W wypadku nikt nie ucierpiał, nie było świadków, jedynie samochód i barierka zostały zniszczone.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu wykroczeń (K.w.), Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej „ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych…).

Nikt nie zbadał Pana na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, co powoduje, iż postawienie Panu zarzutu prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu (pierwsza wątpliwość, jak miałoby to być ocenione) jest w mojej ocenie mało realne, chyba że na filmie będzie widać zachowania typowe dla upojenia alkoholowego, jak np. chwiejny krok, zataczanie się itp., które świadczyłyby o znacznej ilości alkoholu we krwi, względnie w wydychanym powietrzu. Wówczas jednak w dalszym ciągu mógłby Pan wskazywać na problemy zdrowotne, np. na skręconą kostkę dolnej kończyny, która spowodowała takie, a nie inne zachowanie. Osobiście muszę wskazać, iż nie spotkałem się z zarzutem kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, względnie po spożyciu alkoholu wobec osoby, która uciekła z miejsca zdarzenia. W mojej ocenie postawienie takie zarzutu przy braku świadków jest nieuzasadnione i co najważniejsze – z punktu widzenia osoby zagrożonej niezwykle trudne do udowodnienia. Proszę pamiętać, że popełnienie czynu zabronionego musi udowodnić prokurator.

Niemniej jednak, jeżeli zostanie Pan „zdemaskowany”, należy liczyć się z tym, że będzie Pan pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej za zniszczone mienie. W pierwszej kolejności pragnę poinformować o treści art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych…, zgodnie z którym – zakładowi ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 pkt 1, przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:

  1. wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
  2. wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
  3. nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;
  4. zbiegł z miejsca zdarzenia.

Istotna z punktu widzenia Pana interesu jest treść art. 43 pkt 4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych… zgodnie z którym zakładowi ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 pkt 1, przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący zbiegł z miejsca zdarzenia.

Roszczenie regresowe zakładu ubezpieczeń, chociaż niewątpliwie pozostaje w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia OC, nie jest „roszczeniem z umowy ubezpieczenia” w rozumieniu tego przepisu. „Ponadto jednolitość regulacji regresu nietypowego w art. 43 ustawy przemawia przeciwko różnicowaniu podstaw prawnych terminów przedawnienia roszczeń przeciwko ubezpieczającym (art. 819 § 1 k.c.) i innym ubezpieczonym, niebędącym stroną umowy ubezpieczenia (art. 118 k.c.). W konsekwencji, skoro nie zachodzą podstawy do stosowania w/w przepisów szczególnych, termin przedawnienia roszczenia zakładu ubezpieczeń do ubezpieczonego sprawcy szkody powinien być ustalany zgodnie z treścią art. 118 in fine k.c., zgodnie z którym roszczenie ubezpieczyciela jako związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, przedawnia się w terminie 3 lat od dnia wypłaty odszkodowania poszkodowanemu.”*

Korzystny dla Pana pogląd wyrażony został przez Sąd Okręgowy w Białymstoku w wyroku z dnia 7 maja 2009 r., sygn. akt II Ca 237/09, zgodnie którym „sformułowanie »zbiegł z miejsca zdarzenia« użyte w art. 43 pkt 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) nie może być utożsamiane z pojęciem »zbiegnięcia z miejsca zdarzenia« funkcjonującym na gruncie prawa karnego materialnego (art. 178 k.k.). Zastosowanie dyspozycji art. 43 pkt 4 ustawy wymaga ustalenia, iż sprawca kolizji drogowej opuścił miejsce zdarzenia świadomie, bez spełnienia ciążących na nim obowiązków wynikających z art. 16 ustawy, w celu uniknięcia odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę (wina umyślna lub rażące niedbalstwo).”

Innymi słowy, konieczne będzie ustalenie, czy miał Pan wiedzę o zdarzeniu, czy też nie. Z opisu można wywodzić, że tak, albowiem wrócił Pan na miejsce zdarzenia, co powoduje, że Pańskie zachowanie może być potraktowane jako zbiegnięcie z miejsca zdarzenia. Nie widzę jednak podstaw do pociągnięcia Pana do odpowiedzialności karnej.

Podsumowując: osobiście nie widzę możliwości, by zatrzymać Panu prawo jazdy, chyba że policja dojdzie do wniosku, że swoją jazdą stwarza Pan zagrożenie dla innych użytkowników ruchu lądowego. Będzie tu brana pod uwagę Pańska historia drogowa i ewentualne wcześniejsze mandaty za złamanie przepisów ruchu drogowego.

Zgłoszenie się na policję rzeczywiście jest kwestią sporną. W mojej ocenie, wobec braku osób poszkodowanych, zgłoszenie może zmierzać jedynie do tego, by uchronić się przed odpowiedzialnością za zniszczone mienie. Na pewno Pańskie stawiennictwo pozwoli ocenić Pana zachowanie za godne pochwały, jednakże musi Pan liczyć się z tym, że tym samym spowoduje wszczęcie postępowania, które może, ale wcale nie musi, wystąpić.

* Anna Dąbrowska, Obowiązek posiadania ochrony ubezpieczeniowej [link]

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przywłaszczenia środków z konta rodziców

Chciałbym złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przywłaszczenia środków pieniężnych z konta moich rodziców. Środki...

Konsekwencje prawne za podrobienia podpisu córki

Moja córka wykonała pracę dla pewnej firmy. Nie mogła osobiście odebrać pieniędzy i poprosiła mnie, abym w jej imieniu pojechał do tej firmy...

Podrobienie podpisów w celu otrzymania kredytu

Jestem po rozwodzie, teraz czeka mnie sprawa o podział majątku. Przypuszczam, że była małżonka mogła podrobić podpisy rodziców, w celu otrzymania...

Co grozi za próbę zakupu nielegalnego dokumentu?

Znalazłem ogłoszenie o załatwianiu legalnego prawa jazdy i skusiłem się na nie. Przelałem pieniądze i okazało się, że sprzedawca jest...

Dziecko wbiegło pod samochód, konsekwencje dla kierowcy

Wczoraj rano ok. godz. 7.45 jechałam do pracy i doszło do wypadku. Dziecko wbiegło mi pod koła samochodu. Przejeżdżałam przez miejscowość, miałam na...

Potrącenie pieszego na przejściu dla pieszych - jaka kara?

Potraciłam nieumyślnie pieszego na przejściu dla pieszych. Wezwałam pogotowie i przyznałam się do winy. Od policjantów dowiedziałam się, że...

Drobna kradzież w pracy i wygórowana kara umowna

Zawarłem umowę-zlecenie z firmą X na świadczenie usług przy rozładunkach dla pewnego supermarketu. Zostałem przyłapany na kradzieży – zjadłem...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »