Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Brak odpowiedzi prokuratora w sprawie zniesienia środka zapobiegawczego

Autor: Marek Gola

Czy prokurator ma obowiązek odpowiadać na pisma adwokata (dotyczy zniesienia środka zapobiegawczego)? Jeśli tak, to w jakim czasie? Mój adwokat wysłał już cztery pisma do prokuratora. Pierwsze ponad pół roku temu. Do dziś nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi i dziwi mnie ten zupełny brak odpowiedzi ze strony prokuratora.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania karnego zwanego dalej K.p.k.

Z treści Pana pytania wynika, że toczy się postępowanie karne, w której to sprawie obrońca złożył wniosek o zniesienie środka zapobiegawczego. Prokurator nie udzielił odpowiedzi na taki wniosek. Pierwsze pismo wniesione zostało ponad pół roku temu. Od tego czasu obrońca złożył już cztery pisma, odpowiedzi żadnej nie ma.

Zgodnie z art. 253 K.p.k. środek zapobiegawczy należy niezwłocznie uchylić lub zmienić, jeżeli ustaną przyczyny, wskutek których został on zastosowany, lub powstaną przyczyny uzasadniające jego uchylenie albo zmianę. Zastosowany przez sąd środek zapobiegawczy może być w postępowaniu przygotowawczym uchylony lub zmieniony na łagodniejszy również przez prokuratora. Sąd lub prokurator niezwłocznie zawiadamia pokrzywdzonego, jego przedstawiciela ustawowego lub osobę, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje, o uchyleniu, nieprzedłużeniu lub zmianie tymczasowego aresztowania na inny środek zapobiegawczy, jak również o ucieczce oskarżonego z aresztu śledczego, chyba że pokrzywdzony oświadczy, iż z takiego uprawnienia rezygnuje.

Mowa jest zatem o działaniu niezwłocznym. Niezwłocznie to innymi słowy bez zbędnej zwłoki. Nie można jednak mówić o uzasadnionej zwłoce, jeżeli pierwsze pismo miało zostać złożone ponad pół roku temu. Wręcz przeciwnie, można wskazywać na przewlekłość rozpoznania wniosku. Powyższe ma jednak zastosowanie do działania prokuratora z urzędu.

Jeżeli złożono wniosek o zmianę lub uchylenie środka zapobiegawczego to zgodnie z art. 254 § 1 K.p.k. wniosek taki winien być rozpoznany w terminie 3 dni. Ustawodawca wskazuje bowiem, iż „Oskarżony może składać w każdym czasie wniosek o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego; w przedmiocie wniosku rozstrzyga, najpóźniej w ciągu 3 dni, prokurator, a po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu – sąd, przed którym sprawa się toczy”.

Termin trzydniowy jest jednak terminem instrukcyjnym, co powoduje, że jego niezachowanie nie może skutkować negatywnymi dla tegoż prokuratora konsekwencjami. Nie ulega jednak wątpliwości, że nierozpoznanie przez prokuratora żadnego wniosku przez kilka miesięcy, nie jest już niczym uzasadnione i wskazuje wprost na przewlekłość w rozpoznaniu wniosku.

W mojej ocenie zanim Pan jednak będzie składał skargę na działania prokuratora w zakresie przewlekłości (o ile taka skarga w ogóle przysporzy Panu korzyści – obawiam się, że nie), to udałbym się do prokuratury po uprzednim złożeniu wniosku stosowanie do treści art. 156 § 5 K.p.k. o udostępnienie akt sprawy i ustalił, czy wnioski, o których mówi Pana obrońca, aby na pewno wpłynęły do prokuratury i znajdują się w aktach sprawy. Przyznam bowiem szczerze, że wierzyć mi się nie chce, że prokurator przez kilka miesięcy nie rozpoznaje wniosku. Bez znaczenia, czy rozpoznanie byłoby na Pana korzyść, czy też nie. Chodzi jedynie o jego rozpatrzenie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl