Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Bezprawne korzystanie z cudzej karty kredytowej

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2018-12-05

Przed 3 laty, po kilkunastu latach związku rozstałem się ze swoją partnerka. Rozstanie było burzliwe i wiele moich rzeczy, w tym dokumenty i karta kredytowa, o której całkiem zapomniałem, pozostały w mieszkaniu, które wspólnie zajmowaliśmy. Ja wyjechałem na stałe za granicę. Aktualnie otrzymałem informację, że karta kredytowa została zadłużona i niespłacona. Z pozyskanych informacji wynika, że przez cały ten czas była używana i spłacana. Do spłaty jest ponad 5 tys. zł, karty używała moja była partnerka i jej mąż. Czy są podstawy, aby sprawę zgłosić do prokuratury?

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż w zaistniałej sytuacji zastosowanie może znaleźć art. 286 § 1 K.k., zgodnie z którym – kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Odpowiedzialność karna z art. 286 § 1 K.k. jest możliwa wówczas, gdyby został Pan wprowadzony w błąd przez swoją byłą partnerkę. Wprowadzenie w błąd może przy tym polegać na podjęciu działań podstępnych, mających na celu wprowadzenie Pana w mylne wyobrażenie o określonym stanie rzeczy, w tym przypadku co do Pana sytuacji finansowej. Zachodzi zatem pytanie, czy prosił Pan byłą partnerkę o zwrot karty kredytowej, czy ona sam w jakikolwiek sposób informowała Pana o tym, co z kartą się dzieje. Niemniej jednak istotne będzie, czy była partnerka miała pełnomocnictwo do rachunku bankowego i karty kredytowej, czy też nie. Jeżeli miała, to wówczas uważam, że zawiadomienie nie będzie skutkowało dla niej niczym negatywnym.

Zgodnie z treścią wyroku Sądu Najwyższego z dnia 30 sierpnia 2000 r., sygn. V KKN 207/00: „niekorzystne rozporządzenie mieniem, jako skutek oszustwa, ogólnie rzecz ujmując, oznacza pogorszenie sytuacji majątkowej pokrzywdzonego, chociaż nie musi polegać na spowodowaniu efektywnej szkody. Termin „mienie” używany jest w znamionach przestępstwa oszustwa jako synonim majątku, a więc całokształtu sytuacji majątkowej danego podmiotu”.

Przesłanką konieczną pociągnięcia byłej partnerki do odpowiedzialności karnej jest uzyskanie przez nią korzyści majątkowej kosztem Pana, a nadto wprowadzenie Pana w błąd.

Mając na uwadze powyższe, w mojej ocenie, o ile bezspornym jest, iż korzyść majątkowa została przez tę panią uzyskana, o tyle wątpliwości może budzić jej zamiar.

Szczegółowa analiza praktyki pozwala postawić tezę, że oszustwo jest przestępstwem trudnym do udowodnienia, a to ze względu na konieczność wykazania zamiaru bezpośredniego kierunkowego, tak co do celu działania, jak i używanych środków. Pogląd taki znalazł również wyraz w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 1973r. (OSNPG 1974, nr 7, poz. 7). Celem lepszego zobrazowania problemu, wskazać należy na jedno z orzeczeń Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 1980 r., zgodnie z którym nie wypełnia znamion tego przestępstwa sam fakt, iż pożyczkobiorca, pomimo upomnień ze strony pożyczkodawcy, nie zwraca pożyczki.

Konieczne zatem będzie dokładne przeanalizowanie jej sytuacji majątkowej od czasu zaprzestania spłaty karty kredytowej.

Istotny w sprawie może być pogląd wyrażony przez Sąd Apelacyjnego w Łodzi w wyroku z dnia 29 kwietnia 1999 r., sygn. aka 48/99, w którym wskazano, iż „do przypisania oszustwa konieczne jest ustalenie, że występując o udzielenie pożyczki, kredytu lub innego płatnego świadczenia, sprawca działał z zamiarem jego niezwrócenia lub niespłacenia. Należy dodać, że sam fakt zadłużenia nie może decydować o zamiarze wyłudzenia, a dopiero powiązanie różnych okoliczności związanych z zawieranymi umowami kredytowymi lub innymi transakcjami może pozwolić na wyprowadzenie wniosków o zamiarze oskarżonego.”

Innymi słowy, powyższy pogląd kładzie nacisk na moment zapłaty kartą kredytową, a nie na późniejsze okoliczności. Jeżeli zatem w chwili płacenia kartą była partnerka miała zamiar jej spłaty, wówczas może uchylić się od odpowiedzialności.

Reasumując, wskazać należy, iż istnieje możliwość pociągnięcia byłej partnerki do odpowiedzialności karnej, ale konieczne będzie wykazanie, iż w chwili zaciągania zobowiązania miała zamiar uzyskania korzyści majątkowej, z jednoczesnym brakiem zamiaru spłaty powyżej kwoty.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zniszczenie przez sąsiada wspólnego ogrodzenia

Problem dotyczy sąsiada, który dwa dni temu uniemożliwił mi postawienie fragmentu ogrodzenia rozdzielającego nasze posesje, przy czym pojazdem zniszczył całe...

Oszuści podszywający się pod bank

Kilka dni temu zostały wyłudzone ode mnie dane osobowe figurujące w dowodzie osobistym. Mam uzasadnione podejrzenie, że byli to oszuści podszywający się...

Pracownik dokonał kradzieży a brak działań policji

Jestem właścicielem firmy, zostałem okradziony przez pracownika – legalnie zatrudnionego u mnie Ukraińca, który zbiegł na Ukrainę. Sam ustaliłem,...

Podszywanie się w internecie pod inną osobę i zniesławienie

Za pośrednictwem portalu społecznościowego przeprowadziłem dwie rozmowy z pewną dziewczyną. W trakcie rozmów zorientowałem się, że konto,...

Podszywania się przez konkurencję w celu przejęcia partnerów biznesowych

Jestem posiadaczem kilku stron internetowych, które przynoszą zyski. Konkurencja zgłosiła się do moich partnerów biznesowych, podając moją stronę jako...

Wycofanie oskarżenia

W lutym tego roku mój syn pod wpływem alkoholu był agresywny w stosunku do mnie. Wezwałem policję i wywieźli go do izby wytrzeźwień. Policja...

Zgłoszenie kradzieży w sklepie

W dniu dzisiejszym dokonano w moim sklepie kradzieży. Zadzwoniłam po ochronę centrum handlowego, następnie przy ochroniarzu zadzwoniłam po policję....

Czy można wycofać zawiadomienie policji, jeśli sprawca poczuwa się do naprawienia szkody?

Czy można wycofać zawiadomienie policji, jeśli sprawca poczuwa się do naprawienia szkody?

Uszkodzono mi pojazd na parkingu pod blokiem, w strefa zamieszkania – zwykły parking w mieście. Nie było mnie przy kolizji, a kiedy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »